Art by Karli Henneman from New York, NY

For our North vs South segment.

Art by Karli Henneman.

20385364_with_myself
Karli Henneman
New York, NY
With Myself
Mixed Media Painting
72″x48″
20385368_lone_ly
Karli Henneman
New York, NY
Lonely Ly
Mixed Media- Painting
40″x30″
20385372_my_type
Karli Henneman
New York, NY
My Type
Mixed Media- Painting
48″x36″

One thought on “Art by Karli Henneman from New York, NY

Comments are closed.