North vs South Art Submission – Sandra Hildreth

Sandra Hildreth - Saranac Lake, NY Title: Barnum Brook Medium: Oil Size: 9x12
Sandra Hildreth – Saranac Lake, NY
Title: Barnum Brook
Medium: Oil
Size: 9×12
Sandra Hildreth - Saranac Lake, NY Title: Shelterwood Medium: oil Size: 24x12Size: 9x12
Sandra Hildreth – Saranac Lake, NY
Title: Shelterwood
Medium: oil
Size: 24×12