Art by Yi Shin Chiang from San Francisco, CA

For Northeast vs Southwest.

Art by Yi Shin Chiang.

20746271_ysc_thesis_oxymoron2
Yi Shin Chiang
San Francisco, CA
Oxymoron 2- Put Your Mask On
Oil
12″x16″
20746275_ysc_thesis_oxymoron1
Yi Shin Chiang
San Francisco, CA
Oxymoron 1- Turning Point
Oil
12″x16″
20746279_ysc_thesis_oxymoron2big
Yi Shin Chiang
San Francisco, CA
Oxymoron 2 (Large) – Put Your Mask On
Oil
36″x48″