International Artist – Giora Eshkol – Artist Portfolio Magazine

Giora Eshkol - Mönchengladbach, Germany  Title: Old lady with pigeons Medium: oil on canvas Size: 60x80cm
Giora Eshkol – Mönchengladbach, Germany
Title: Old lady with pigeons
Medium: oil on canvas
Size: 60x80cm
Giora Eshkol - Mönchengladbach, Germany  Title: Daydreamer Medium: oil on canvas Size: 100x130
Giora Eshkol – Mönchengladbach, Germany
Title: Daydreamer
Medium: oil on canvas
Size: 100×130
Giora Eshkol - Mönchengladbach, Germany  Title: Bride Medium: oil on canvas Size: 60x90
Giora Eshkol – Mönchengladbach, Germany
Title: Bride
Medium: oil on canvas
Size: 60×90