Title: Stacked Medium: Digital Photography Size: 11x14

Art by Hena Tayeb

Artist Hena Tayeb of Marlboro, NJ

Artist Portfolio Magazine – Southwest vs Northeast Art Exhibition

Title: Stacked  Medium: Digital Photography  Size: 11x14
Title: Stacked
Medium: Digital Photography
Size: 11×14
Title: All Cried Out  Medium: Digital Photography
Title: Glass Paved
Medium: Digital Photography
Title: All Cried Out  Medium: Digital Photography
Title: All Cried Out
Medium: Digital Photography

One comment on “Art by Hena Tayeb

Leave a Reply